INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODEM

Níže naleznete informace o Vašich právech a povinnostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností AB Pohledávky, a.s., sídlem Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 092 65 287.

Vzhledem k tomu, že při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny relevantní právní předpisy, především obecné nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), plníme tímto svou informační povinnost předložit Vám přehledné a srozumitelné informace o tom:

 1. na koho se obrátit, v případě dotazu ohledně zpracování osobních údajů;
 2. kategoriích shromažďovaných osobních údajů;
 3. zdrojích osobních údajů;
 4. zpracování osobní údajů bez souhlasu;
 5. zpracování osobní údajů se souhlasem;
 6. způsobu zpracování osobních údajů a jejich ochraně;
 7. předávání osobních údajů;
 8. době uchovávání osobních údajů; a
 9. právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 1. NA KOHO SE OBRÁTIT, V PŘÍPADĚ DOTAZU OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobním údajem je každá informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjektem údajů jste Vy, tj. fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, jedná se například o osobu, která požádá Správce o poskytnutí služby nebo která je nebo bude ve smluvním či jiném právním vztahu k němu. Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Zpracováním jsou jakékoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správcem je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správcem osobních údajů Subjektů údajů je společnost AB Pohledávky, a.s., sídlem Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 092 65 287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 25416 (dále jen „Správce“). E-mail Správce je: info@abpohledavky.cz.

Za účelem ochrany osobních údajů ustanovil Správce pověřence pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné dbá na to, aby veškeré zpracování osobních údajů u Správce probíhalo řádně a v souladu s právní úpravou. E-mail pověřence je dpo@abpohledavky.cz.

Zpracovatelem je ten, koho si Správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace (například zprostředkovatel nebo společnost zpracovávající účetnictví).

 1. KATEGORIE SHROMAŽDOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu umožnují poskytovat řádně jeho služby, dodržovat právní povinnosti a chránit jeho oprávněné zájmy. Správce tedy shromažďuje především osobní údaje o jeho klientech, zástupcích klienta, dlužnících klienta, zástupcích těchto dlužníků a dále o osobách zajištující dluhy dlužníků, tj. zástavcích, ručitelích, či o manželovi dlužníka, týká-li se příslušný smluvní vztah klienta a dlužníka společného jmění manželů dlužníka (dále jen jako „Subjekty údajů“).

Správce uchovává o Subjektech údajů osobní údaje v následujícím rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje Správce zpracovává proto, aby Správce mohl Subjekty údajů kontaktovat.

Za účelem poskytování služeb a pro uzavření nezbytných smluv k těmto službám, shromažďuje a zpracovává Správce kromě výše uvedených osobních údajů i další identifikační údaje, kterými jsou titul, příp. datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, pohlaví, adresu trvalého, případně jiného pobytu, státní občanství, IČO, číslo bankovního účtu Subjektů údajů, druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal.

Správce dále může zpracovávat taktéž osobní údaje Subjektů údajů týkající se jejich bonity, důvěryhodnosti a platební morálky. Správce může dále zpracovávat informace získané z registrů klientských informací, do nichž může za účelem poskytnutí služeb nahlédnout.

Pro plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako „AML zákon“) zpracovává Správce taktéž rodné číslo Subjektů údajů.

Tyto osobní údaje zpracovává Správce pouze v nezbytném rozsahu pro příslušný účel. Pokud byl Správci udělen souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, zpracovává Správce tyto osobní údaje i za jiným účelem (viz část Zpracování osobních údajů se souhlasem Subjektů údajů).

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává osobní údaje Subjektů údajů z několika zdrojů, a to vždy v souladu s právními předpisy na základě jednoho nebo více právních titulů.

Základním zdrojem osobních údajů jsou především Subjekty údajů. Ty mu sdělují osobní údaje při uzavírání příslušných smluv k poskytnutí služeb ze strany Správce.

Dalšími důležitými zdroji, s nimiž Správce pracuje, jsou tzv. veřejné zdroje, kdy se jedná o osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně vybraných, pro řízení rizik relevantních, informací, které o sobě Subjekty údajů zveřejní na internetu či na sociálních sítí).

Jestliže k tomu má Správce od Subjektů údajů souhlas, získává Správce osobní údaje dále též od obchodních partnerů, či od členů skupiny, jejíž je Správce členem, pokud jde o nabídku služeb a produktů členů této skupiny.

Osobní údaje Subjektů údajů mohou dále též vznikat přímo i u Správce , a to jak používáním jeho služeb a produktů, tak jeho interní činností.

 1. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ SOUHLASU SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bez souhlasu Subjektů údajů provádí Správce zejména pro tyto účely:

  1. provádění identifikace Subjektů údajů a plnění dalších povinností dle AML zákona;
  2. plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavírané se Subjekty údajů, kdy tento účel zahrnuje i předávání osobních údajů třetím osobám, které Správce využívá pro plnění smluvních povinností;
  3. zajištění ochrany práv Správce a právem chráněných zájmů Správce;

V důsledku oprávněného zájmu může Správce osobní údaje Subjektů údajů zpracovávat především za účelem zasílání obchodních sdělení či nabídek obdobných služeb, které Subjekty údajů u Správce již využily, či za účelem uplatňování nároků Správce vůči Subjektům údajů.

  1. uchování a archivování osobních údajů na základě a v souladu s právními předpisy.

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je Správce povinen zjišťovat a zpracovávat zákonem stanovené osobní údaje vyplývající z právních předpisů uvedených výše. K takovému zpracování nepotřebuje Správce souhlas Subjektů údajů, a proto v případě, že Subjekty údajů zákonem požadované osobní údaje nesdělí, nebude Správce moci v souladu s právními předpisy poskytnout jeho produkty a služby. Obdobně se tak může stát v případě, že je poskytnutí osobních údajů nezbytné k uzavření a plnění smlouvy, plnění právních povinností Správce nebo ochraně jeho oprávněných zájmů.

 1. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů, které Správce nečiní na základě právních předpisů a pro které Správce nemá právní titul, může být prováděno jen se souhlasem Subjektů údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí Subjektů údajů a Subjekty údajů ho mohou kdykoliv odvolat.

Se souhlasem Subjektů údajů zpracovává Správce osobní údaje zejména pro tyto účely:

  1. vytvoření a předání nabídky služeb společností náležejících do skupiny, do které Správce patří, a dalším obchodním partnerům, viz v části s názvem, Předávání osobních údajů.

Jestliže Subjekty údajů udělí souhlas k předání osobních údajů (včetně rodného čísla) za účelem obdržení informací o produktech a službách společností ze skupiny, do které patří Správce, mohou být Subjektům údajů zasílány zejména marketingové informace, a to e-mailem, adresovaným tiskem nebo prostřednictvím SMS.

  1. pořízení a uchovávání kopií osobních dokladů, není-li vyžadováno právními předpisy;

Za účelem bezpečnosti a ochrany zájmů Subjektů údajů a jejich jednoznačné identifikace pořizuje Správce a uchovává kopie průkazů totožnosti Subjektů údajů. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, činí tak Správce pouze opis údajů z průkazu totožnosti; a

  1. používání rodného čísla pro účely jednoznačné identifikace v informačních systémech skupiny, do které Správce patří, není-li vyžadováno právními předpisy.

V takovém případě je pro využití rodného čísla Subjektů údajů jako jedinečného identifikátoru v systémech Správce nutný Váš souhlas. Smyslem takového využití je především jednoduchá a jednoznačná identifikace Subjektů údajů při poskytování služeb a omezení možných chyb, které vznikají při tom, když se jiné identifikační osobní údaje Subjektů údajů shodují.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Správce osobní údaje Subjektů údajů důsledně chrání. Zpracování osobních údajů provádí manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. V případě použití cloudových uložišť, jsou tyto uložiště zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a jsou řádně proškoleny.

Správce osobní údaje Subjektů údajů zpracovává sám, případně uvnitř skupiny, do které Správce patří. Bez souhlasu Subjektu údajů či bez zákonného podkladu tyto osobní údaje Správce třetím osobám nepředává.

Správce je oprávněn pověřit výkonem určité činnosti tvořící součást jeho služeb třetí osobu, při které zpracováním osobních údajů Subjektů údajů třetí osobu. Takto pověřené osoby se stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s osobními údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které ho Správce pověřil. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován souhlas Subjektů údajů, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobní údaje Subjektů údajů předává pouze v souladu s právními předpisy a pokud je vyžadován, tak pouze v souladu se souhlasem Subjektů údajů.

Správce osobní údaje Subjektů údajů předává následujícím subjektům:

  1. v rámci plnění povinností Správce, které stanoví právní předpisy, například v souladu s AML zákonem, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, finančnímu arbitrovi, orgánům sociálního zabezpečení;
  2. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce, např. soudům, exekutorům, dražebníkům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků;
  3. osobám pověřeným k plnění smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, například účetním, poskytovatelům IT služeb, advokátům;
  4. členům skupiny, do které Správce patří.
  1. obchodním partnerům Správce, pokud jde o vyhodnocení platební morálky, důvěryhodnosti a bonity; případně o nabídku jejich služeb a produktů, kterými jsou:
Název subjektu Adresa
CEE Real Estate a.s. Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 05895464
Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 24161179
eastbutton s.r.o. Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 29363209
Catalyst Equity s.r.o. Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 24211559
DQ Holding s.r.o. Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 05175780
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 2619969
Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 71236384
 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Správce uchovává po celou dobu, po kterou Subjektům údajů poskytuje služby a produkty. Po skončení spolupráce omezuje Správce jejich použití, ale uchovává je i nadále v důsledku zákonné archivační povinnosti dle AML zákona, a to po dobu 10 let, popř. v důsledku daňových či jiných právních předpisů.

Pokud Subjekty údajů sdělí Správci svůj zájem o to, aby byly Správcem kontaktovány za účelem nabídky služeb a produktů, ale k žádným konkrétním jednáním nedojde ani Subjekty údajů neudělí Správci souhlas k dalšímu zpracování osobních údajů, smaže Správce tyto údaje 1 měsíc poté, co byly Správci poskytnuty.

Osobní údaje, které Správce zpracovává na základě uděleného souhlasu, uchovává pouze po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Pokud Správce zpracovává údaje výhradně pro účely ochrany jeho oprávněného zájmu, uchovává je jen pouze po dobu existence tohoto oprávněného zájmu (např. po dobu promlčecí lhůty).

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V oblasti ochrany osobních údajů mají Subjekty údajů právními předpisy garantována určitá práva, která mohou vůči Správci uplatnit na e-mailu dpo@abpohledavky.cz nebo na adrese sídla Správce, tj. Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha. Dále je Subjektům údajů k dispozici i pověřenec pro ochranu osobních údajů na e – mailu info@abpohledavky.cz.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekty údajů mají právo na přístup k jejich osobním údajům a dalším souvisejícím informacím (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Subjekty údajů mají dále právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí může Správce účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Pokud je to pro Subjekty údajů vhodné z hlediska usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb, mají Subjekty údajů právo po Správci vyžadovat předání osobních údajů, které Správce o Subjektech údajů přímo od nich nebo z jiných zdrojů získal za účelem zajištění poskytování jeho služeb a produktů nebo na základě souhlasu Subjektů údajů.

 1. Právo na revizi rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

V současné době Správce neprovádí rozhodování o poskytnutí služeb a produktů, které by bylo výhradně automatizované. Pokud by Správce v rámci snah o zkvalitnění a zrychlení poskytovaných služeb a produktů zavedl například automatizovaní hodnocení a schvalování žádostí zcela bez lidského zásahu a Subjekty údajů by nesouhlasily s výsledkem posouzení jejich žádosti, mohly by Subjekty údajů takové rozhodnutí zpochybnit, vyjádřit se k němu a požádat nás o jeho přezkum.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Jestliže jsou osobní údaje Subjektů údajů nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, mají Subjekty údajů právo na jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které tyto osobní údaje Správce zpracovává, mají Subjekty údajů rovněž právo na jejich doplnění.

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Správce maže automaticky osobní údaje Subjektů údajů neprodleně poté, co ztratí právní titul k jejich zpracování (např. uplynula zákonná archivační doba 10 let od ukončení smlouvy, pokud nestanoví jiný právní předpis jinak). Subjekty údajů přesto mohou uplatnit právo na jejich výmaz.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekty údajů mají rovněž právo na omezení zpracování osobních údajů, a to zejména tehdy, pokud se Správce bude zabývat námitkou Subjektů údajů proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním z jejich strany na nepřesnost osobních údajů.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekty údajů jsou oprávněny souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu je Správce povinen zpracování osobních údajů Subjektů údajů ukončit, pokud k jejich zpracování nemá jiný právní titul.

 1. Právo podat námitku

V případě, že si Subjekty údajů nepřejí, aby Správce pokračoval ve zpracování, které provádí na základě ochrany oprávněného zájmu, mohou Subjekty údajů uplatnit tzv. námitku. Subjekty údajů mohou námitku podat emailem na: dpo@abpohledavky.cz.

Námitka by měla být odůvodněna. Mělo by z ní být zřejmé, proč se Subjekty údajů domnívají, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do jejich soukromí nebo ochrany jejich práv a právem chráněných zájmů. Správce následně vyhodnotí, zdali je ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob stále silnější než dopad na Subjekty údajů. To neplatí pro zpracování pro účel přímého marketingu, kde je zpracování ukončeno automaticky po obdržení námitky. Platí přitom, že i po odhlášení se z marketingové komunikace může Správce Subjekty údajů kontaktovat, a to kvůli obsluze a plnění práv a povinností.

i) Právo podat stížnost ÚOOÚ

Subjekty údajů mají právo se obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, v případě, že nesouhlasí s čímkoli ohledně zpracování jejich osobních údajů ze strany Správce.

——————————————————————————————————————————–

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, popř. podrobnějšího vysvětlení výše uvedených pojmů, se mohou Subjekty údajů obrátit na Správce, a to na adrese Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7, na e-mailové adrese: dpo@abpohledavky.cz. Současně je Subjektům údajů k dispozici i pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu: info@abpohledavky.cz.

 

Abychom mohli nabídout obsah přímo pro Vás, používáme cookies.
Pokračováním na našich stránkách s tím souhlasíte. Více se dozvíte zde.